100 YIL ÖNCE ATATÜRK’ÜN GÜNLÜKLERİ’NDEN…

100 YIL ÖNCE ATATÜRK’ÜN GÜNLÜKLERİ’NDEN…
3 Aralık 2019 23:30

İbrahim BİRELMA

-8.12.1919: Atatürk’ün, Salihli Cephesi Komutanlığı’na telgrafı: “ Batı Anadolu milli hareketinin birleşik yönetimi 20. Kolordu Komutanı  Ali Fuat  Paşa’ya  verilmiştir.

-11.12.1919: Atatürk’ün, Harbiye nazırı Cemal Paşa’nın 10.12.1919 tarihli telgrafına cevabı:“Millet, kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan müdahaleleri,  kesinlüzum hasıl olursa, silahla dahi önlemeye karar vermiştir. Bu gibi hususlarda,  temsilcimiz olmak itibariyle sizin,  hükümeti aydınlatmanız gereğini, memleketin selameti adına arz ederim.”

-13.12.1919:Atatürk’ün,  “ Anadolu Kadınları  Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” Yönetim Kurulu’nun 12 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: “ Anadolu’nun bilhassa  pek büyük inkılâplara  muhtaç olan kadınlık hayatında, gelecek için pek büyük ilerleme ve uyanış vaat eden bu takdire değer girişim, memleketin her türlü iyiliğini ve mutluluğunu amaç edinmiş olan Cemiyetimizin gerçekten teşekkürünü gerektirdi.  Türk kadınlarının nezaket ve ciddiyeti,  şefkat ve cömertlik ile karışmış fedakarlıkları,  bu gibi toplumsal vesilelerle belirdikçe  bütün cihan nazarında özellikle Avrupa’nın bize karşıt olan kamuoyu karşısında geleceğin çağdaş bir Türkiyesini kuracak milli ve yeteneğimizi ispat edeceğinden,  milli ve vatani menfaatlerde hanımefendilerin de  fikri ve ruhi ortaklığı memleket adına iftiharı gerektiren durumdur.”

-18.12.1919:Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah, Sivas’tan Ankara yönüne hareketi…

-19.12.1919: Atatürk’ün, Sivas’tan Kayseri’ye gelişi.

-21.12.1919: Atatürk’ün, Kayseri’den Mucur’a gelişi ve geceyiMucur’da geçirmesi.

-22.12.1919: Atatürk’ün,Mucur’dan hareketle Hacıbektaş’a gelişi ve geceyiÇelebi Cemalettin Efendi’nin misafiri olarak, Hacıbektaş’ta geçirmesi.

-23.12.1919: Atatürk’ün,Hacıbektaş  Türbesi’ni ziyareti,  akşam üzeri Hacıbektaş’tan Mucur’a hareketi ve geceyi  Mucur’da geçirmesi.

-24.12.1919:Atatürk’ün, Mucur’dan hareketle Kırşehir’e gelişi,  ziyaret ettiği  Gençler  Derneği’nde konuşması ve derneğin hatıra defterine yazdıkları: “ Kırşehir gençlerinin ,vatanımızda gençliğin kıymetli bir örneği olduklarını ispat edecek sağlam ve yanılmaz fikirlerle donanmış bulundukları inancıyla  imza ederiz.”

-25.12.1919: Atatürk’ün, Kırşehir’den hareketle Kaman’a gelişi ve geceyi burada geçirmesi.

-26.12.1919: Atatürk’ün, Kaman’dan hareketle Beynam köyüne gelişi, buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kaplı oluşu nedeniyle geceyi,  geri dönerek Beynam’da geçirmesi.

-27.12.1919: Atatürk’ün,Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah Beynam köyünden otomobille hareket ederek öğleden sonra Ankara’ya gelişi ve büyük törenle karşılanması. Atatürk, şehre girdikten sonra Vali odasında bir müddet istirahat ederek çay içmiş,  daha sonra 20.Kolordu’yu ziyaret etmiş, buradan da kendisine ve arkadaşlarına ayrılan Ziraat Mektebi’ne gelmiştir.

-Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i  Hukuk örgütüne, “ Ankara’ya geldiğini ve Heyet-i TemsiliyeMerkezi’nin Ankara olduğunu” bildiren telgrafı.

-29.12.1919: Atatürk’ün, Ziraat Mektebi salonunda Ankara halkına uzun konuşmasından…. “Efendiler,Milli örgütümüzün bugün izlediği amaç,  vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir.”

-Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkezlerine bildirisi: “Görüşme yeri olarak Ankara seçilmiştir.  Muhterem milletvekillerinin Ocak’ın  beşinden itibaren Ankara’ya ulaşmaları beklenir.”

-29.12.1919:VükelâMeclisi’nde, Atatürk hakkındaki 9.8.1919 tarihli askerlik mesleğinden çıkarılması ve madalyalarının  geri alınması kararının düzeltilmesi ve kendisinin  askerlikten çıkarılma değil, istifa etmiş olduğunun kabulü ile alınan nişan ve madalyaların iadesi hakkında yeni karar alınması. Bu kararın Vahdettin tarafından onayı: 4.2.1920.

-31.12.1919: Atatürk’ün,rahip Frew’aFransızca mektubu: “ İstanbul muhitinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin,  sizi yanlış yönlere sevk ettiklerini pek büyük teessüfle anlıyorum. Özellikle Sait Molla ile tertipleyen uygulamasına  başladığınız,  güvenilir kaynaklardan haber alınan planın,  İngiliz milletinin cidden kınanmasını  gerektirecek bir nitelikte olduğunu söylememe müsaadenizi  rica ederim. Milletimiz, SaitMolla’nın değil,  fakat gerçek vatanseverlerimiz gözüyle görüldüğü takdirde,  böyle planların artık  memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama imkanı kalmadığına kolaylıkla hükmolunur… Ancak bu hususta garipliği itibarıyla şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki, siz bir din adamı iken siyaset oyunlarında ve özellikle kanlı çatışmalarla sonuçlanacak vaziyetlerde rol almak sevdasında bulunmamalıydınız. (Utkan Kocatürk,Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015)               2.12.2019