GELİR İDARESİ DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURULAR YAYIMLADI

GELİR İDARESİ DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURULAR YAYIMLADI
16 Aralık 2019 19:17

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Usul Kanunu Tebliğ (Sıra No:509)’e göre 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi , diğer mükelleflere düzenlenenlerde 30.000 TL’yi aşan faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi hakkında https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sitesinde bir duyuru ile gib.gov.tr sitesinde elektronik belge ve defter kullanım zorunluluğuna ilişkin bir tablo yayımladı.

13 Aralık 2019, Cuma

E-Arşiv Fatura Hakkında Duyurunun tamamını okumak için tıklayın.

Elektronik Belge ve Defterlere Geçiş Hakkında Tablonun tamamı için tıklayın.

Buna göre , 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının yukarıda belirtilen tutarları aşması halinde faturalar e-Belge Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek.

Düzenlenen e-Arşiv Faturalar mükellefler tarafından e-Belge portalinden elektronik olarak indirilerek elektronik ortamda ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilecek .

Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için öteden beri olduğu gibi kağıt (matbu) fatura düzenlenecek . Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacak.

Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarı belirtilen hadleri aşarsa ;e-Belge Portali üzerinden e-Arşiv Fatura düzenlenecek. Bu işlemler için kağıt (matbu) fatura düzenlenmiş ise kağıt faturala iptal edilecek.

Bu kapsamda e-Arşiv fatura düzenlemek için bir başvuru ya da elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu gerekmiyor. Faturalar; sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve ücretsiz olacak e-Belge portali üzerinden düzenlenecek. Bu şekilde düzenlenecek e arşiv faturalar için herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu da gerekmiyor.

e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

E-Belge Portali üzerinden oluşturulacak e-Arşiv Faturalar, mükellefin ONAY’ı ile Başkanlık sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacak.

Mükellefler, istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki faturaları da e-Belge Portalini kullanarak düzenleyebilecekler.

Düzenlenen e-Arşiv Faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) ya da kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek teslim edilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıca, Vergi Usul Kanunu Tebliğ (Sıra No:509) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’e göre elektronik belge ve defter kullanımına geçmesi gereken mükellefler ve geçiş tarihine ilişkin bir tablo da yayımladı.

Buna göre ;

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçecekler.Bu mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçecekler.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçecekler.Bu mükellefler 01.01.2021 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçecekler.

2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçecekler.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına geçecekler.

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 1/6/2020 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçecekler.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1.1.2020 tarihinde e- müstahsil makbuzu uygulamasına geçecekler.